عدالت اجتماعي و شهر: تحليلي برنابرابري‌هاي منطقه‌اي در شهر[پايان نامه فارسي]

شریفی، عبدالنبی
عنوان:
عدالت اجتماعی و شهر: تحلیلی برنابرابری های منطقه ای در شهر
نويسنده:
شریفی، عبدالنبی
توصيفگر:
اهواز
توصيفگر:
خدمات شهری
توصيفگر:
شهرنشینی
توصيفگر:
عدالت اجتماعی
توصيفگر:
نابرابری اجتماعی@@
تاریخ دفاع:
۱۳۸۵

در اين رساله علل شكل گيري نابرابري هاي شهري(درسطح مناطق ومحلات)شهر اهواز در داخل و خارج از محدوده قانوني شهر بررسي شده ونتايج عمده زير حاصل گرديد: 1-نحوه توزيع كاربري هاي شهري، با توجه به ميزان بهره مندي مناطق شهرداري از يك سو ومراكز خدمات محله از سوي ديگر تفاوت معناداري نشان داده است.در مواردي كه كميت توزيع متعادل بوده كيفيت توزيع ناعادلانه بوده است. 2-استقرار ناموزون مراكز كاركردي در نواحي مختلف شهر ،جهت ومقدار جريان جمعيت وكالاها رابه سود توسعه يك جانبه نواحي مركزي وعقب ماندگي نواحي پيراموني در نتيجه تحميل هزينه هاي جابجايي رقم زده وبه شكل گيري وتداوم نابرابري فضايي-اجتماعي منجر شده است. 3-آن دسته از نواحي كه در رقابتي نابرابر در دستيابي به كاربري هاي مختلف سهم كمتري نصيب آنها شده واز سوي ديگر در نتيجه دسترسي نامناسب به مراكز مختلف كاركردي متحمل هزينه هاي بالايي شده اند،با كاهش تدريجي ارزش زمين مواجه وبه مكان هايي مناسب براي تجمع طبقه فقير جامعه تبديل شده اند. 4-سياست هاي نادرست گذشته در برخورد با مساله سكونتگاه هاي غير رسمي وبه حال خود رها كردن اين اجتماعات والحاق تدريجي ومتداوم آنها به پيكره شهري ،به تشديد نابرابري كالبدي واجتماعي شهر دامن زده است. 5-اگر چه سطح توسعه يافتگي نواحي شهر از مركز به سوي پيرامون كاهش مي يابد،با اين حال حاشيه هاي برنامه ريزي شده(شمالي وجنوبي)در مقايسه با نوع خودجوش آن(شرقي وغربي)وضعيت به مراتب بهتري نشان داده اند. 6-با استفاده از مدل ارزيابي چند معياره فضايي ،مي توان برنامه اي انعطاف پذير و قابل اعتماد جهت اولويت بندي نواحي مختلف شهر بر اساس اصول عدالت اجتماعي ارايه داد.

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com