تاریخ بیهقی = تاریخ مسعودی[کتاب خطي]

بیهقی،محمد بن حسین ، 385 - 470 ق
شناسگر رکورد: 4339
عنوان: تاريخ بيهقي = تاريخ مسعودي
کليدواژه: غزنويان
پديدآورنده: بيهقي،محمد بن حسين ، ۳۸۵ - ۴۷۰ ق
نوع خط: نسخ
زبان: فارسي
قرن کتابت: قرن ۱۰
ارجاع به فهرست: ۱۶ : ۲۹۹
Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com