تاریخ بیهقی = تاریخ مسعودی[کتاب خطي]

بیهقی،محمد بن حسین ، 385 - 470 ق
شناسگر رکورد: 2331
عنوان: تاريخ بيهقي = تاريخ مسعودي
کليدواژه: تاريخ ايران ـ غزنويان
پديدآورنده: بيهقي،محمد بن حسين ، ۳۸۵ - ۴۷۰ ق
شماره راهنما: ۷۶۷۲ M
نوع خط: نستعليق
زبان: فارسي
قرن کتابت: قرن ۱۳
ارجاع به فهرست: ۱۶ : ۶۶۸
تاريخ انتشار: ۱۲۸۸
Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com