تاریخ بیهقی = تاریخ مسعودی[کتاب خطي]

بیهقی،محمد بن حسین ، 385 - 470 ق
شناسگر رکورد: 1548
عنوان: تاريخ بيهقي = تاريخ مسعودي
کليدواژه: تاريخ ايران
پديدآورنده: بيهقي،محمد بن حسين ، ۳۸۵ - ۴۷۰ ق
نوع خط: نستعليق
زبان: فارسي
ارجاع به فهرست: ۱۰ : ۱۸۹۶
تاريخ انتشار: ۱۲۹۹
Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com